3 Temmuz 2008 Perşembe

GVK Sorular(1-40)

GELİR VERGİSİ SORULARI


1-Aşağıdakilerden hangisi GVK’nın 2. maddesinde sayılan gelirin unsurlarından değildir?
a- Ticarî kazançlar, b- Ziraî kazançlar,
c- Gayrimenkul sermaye iratları, d- Faiz kazançları

2-Kimler GVK’ya göre Türkiye’ye yerleşmiş sayılırlar?
a-Türkiye’de kaçak oturanlar
b-Türkiye’de ikamet edenler
c-Beş ay boyunca Türkiye’de bulunarak ticaret yapanlar
d-Sağlık amaçlı olarak bir yıldan fazla oturanlar

3-Aşağıdaki muaflıklardan hangisinde karşılıklılık ilkesi geçerlidir?
a-Esnaf Muaflığı b-Küçük Çiftçi Muaflığı
c- Diplomat Muaflığı d- Göçmen ve Mülteci Muaflığı

4-Çalışma gücünün asgarî % kaçını kaybetmiş bulunan hizmet erbabları birinci derece sakatlık indiriminden yararlanabilir?
a-60 b-50 c-40 d-80

5-Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların niteliği nedir?
a- Gayrimenkul sermaye iratları b- Ticarî kazançlar,
c- Ziraî kazançlar, d- Diğer kazanç ve iratlar,

6-GVK’ya göre aşağıda sayılan giderlerden hangisi indirim konusu yapılabilir?
a-Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar
b-Teşebbüs sahibinin kendisine ödenen aylıklar
c-Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
d-İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye istinaden ödenen zararlar

7-GVK’ya göre aşağıda sayılan giderlerden hangisi indirim konusu yapılamaz?
a-İşle ilgili seyahat ve ikamet giderleri
b-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar
c-Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar
d-İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları

8-Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi zirai kazancın konusuna girer?
a-Balık ve bunların mahsullerinin istihsali
b-Bitkilerin istihsali
c-Aşım yaptırmak maksadıyla erkek damızlık beslenmesi
d-Voli mahalleri ve dalyanlar

9-İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlere ne denir?
a-İkramiye b-Ücret
c-Huzur hakkı d-Kıdem tazminatı

10-Serbest meslek faaliyeti aşağıdaki özelliklerden hangisini bünyesinden barındırmaz?
a- Sermayeden ziyade şahsi mesaiyi
b- İlmi veya mesleki bilgiyi
c- Ticari mahiyette ki işlerin kendi nam ve hesabına yapılmasını
d- İhtisası

11-Aşağıdakilerden hangisi irattır?
a-Dönem karı b-Mahsul karı
c-Kira geliri d-Maaş

12- Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı değildir?
a-Her nevi hisse senetlerinin kar payları
b-Kurumların idare Meclisi Başkanlarına verilen kar payları
c-Her nevi alacak faizleri
d-Hisselerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar

13-Aşağıdakilerden hangisi değer artış kazancı değildir?
a-Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri
b-Ortaklık haklarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar
c-Faaliyeti durdurulan bir işletmenin tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar
d-İvazsız olarak iktisap edilen menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

14-Gelir Vergisi mükellefleri veya vergi sorumluları ne üzerine tarh olunur?
a- İfade b- Keyfiyet
c- Beyan d- Yaptırım

15-Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi beyanı değildir?
a- Yıllık b- Muhtasar
c- Münferit d- Devamlı

16- Kimler kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname vermezler?
a- Tacirler b- Ücretliler
c- Çiftçiler d- Serbest meslek erbapları

17-Tam mükellefiyette aşağıda belirtilen hangi gelirler için yıllık beyanname verilir?
a-Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar
b-Gerçek usulden elde edilen ticari kazançlar
c-Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler
d-Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı hadleri aşmayan gayrimenkul sermaye iratları

18-Gelir Vergisi beyannamesi ne zaman verilir?
a-İzleyen yılın Ocak ayının onbeşinci günü akşamına kadar
b-İzleyen yılın Şubat ayının onbeşinci günü akşamına kadar
c-İzleyen yılın Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar
d-İzleyen yılın Nisan ayının onbeşinci günü akşamına kadar

19- Cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere alınan geçici
vergiler aşağıdaki hangi kazanç veya irattan alınır?
a-Menkul sermaye iradı b-Gayrimenkul sermaye iradı
c-Serbest meslek kazançları d-Zirai kazançlar

20-Muhtasar beyanname ne zaman verilir?
a-Ertesi ayın onuncu günü akşamına kadar
b-Ertesi ayın onbeşinci günü akşamına kadar
c-Ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar
d-Ertesi ayın yirmibeşinci günü akşamına kadarKURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NA YÖNELİK SORULARI

Soru 1- Kontrol edilen yabancı kurum kazancında, yurtdışı iştirakin kar dağıtımı yapması durumunda ancak söz konusu kar payı Kurumlar Vergisine tabi tutulur.
a- Doğru b- Yanlış
c- Hiçbiri d- Türkiye’ye transfer edilince

Soru 2- Kontrol edilen yabancı iştirakin toplam gayri safi hasılatının %25 veya fazlasının aşağıdaki hangi işlemden elde edilmesi halinde kurumlar vergisine tabi olur?
a-100 işçi çalıştıran inşaat şirketine ait kazanç olması
b-10 kişi çalıştıran avukatlık bürosu kazancı olması
c-100 dönüm arazi üzerinde zirai faaliyet gösteren bir kuruma ait kazanç olması
d-Royalty gelirinden oluşması

Soru 3- Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, bir kooperatifin Kurumlar Vergisinden muaf olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a- Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması
b- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi
c- Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması
d- Üst birliğe üye olunması

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- Arsa tapusunun üst birliğin tüzel kişiliği adına tescil edilmesi yapı kooperatifinin Kurumlar Vergisinden muaf olması şartını ihlal eder.
b- Müteahhit C’nin oğlunun yapı kooperatifinin denetim kurulu üyesi olması, yapı kooperatifinin Kurumlar Vergisi muafiyet şartını ihlal eder.
c-Yapı kooperatifinin arsasını kat karşılığı vererek her bir ortağa bir konut alması Kurumlar Vergisi şartını bozmaz.
d-Tüketim kooperatiflerinin menkul sermaye iratları Kurumlar Vergisinden muaftır.

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-İntifa senetleri satış kazancının %75’i Kurumlar Vergisinden istisnadır.
b-İntifa senetleri satış kazancı üzerinde %5 Kurumlar Vergisi vardır.
c-Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancının sermayeye eklenmesi zorunlu değildir.
d-Rüçhan hakları kupon satış kazancının tamamı Kurumlar Vergisinden istisnadır.

Soru 6- Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnanın uygulanmasından itibaren 5 yıl içinde işletmenin, başka bir işletme ile birleşmesi durumunda zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziya uğramış sayılır?
a- Doğru b- Yanlış
c- Ziyaa uğrayan vergilerin yarısı alınır. d- Ziyaa uğrayan vergilerin %75’i alınır.

Soru 7- İştirak hissesi alımıyla ilgili finansman giderleri Kurumlar Vergisi matrahından indirilir.
a- Doğru b- Yanlış
c- Kanunen kabul edilmeyen giderdir. d- Bazı mükellefler indirebilir.

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Kurumların ortaklarından veya ilişkili kişilerden yapılan borçlanmaların öz sermayenin üç katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılır.
b-Örtülü sermaye hesabında dönem başı öz sermaye dikkate alınır.
c-Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin X şirketinden temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırıldığı borçlanmalar örtülü sermaye sayılır.
d-Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz.

Soru 9- Y A.Ş.’nin, ortağı A’nın şahsi nakdi teminatı karşılığında Z A.Ş. den sağladığı borçlanma;

a-Örtülü kazançtır. b-Örtülü sermayedir.
c-Öz sermayenin 3 katını aşan kısmı örtülü kazançtır. d-Hiçbiri

Soru 10- Ortak veya ortaklarla ilişkili kişi sayılan bankalardan yapılan borçlanmalar da;

a-Öz sermayenin 3 katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılır.
b-Öz sermayenin 6 katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılır.
c-Öz sermayenin 2 katını aşan kısmı örtülü sermaye sayılır.
d-Hiçbiri

Soru 11- Tasfiye beyannamesi, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren;
a-15 gün içerisinde verilir. b-20 gün içerisinde verilir.
c-30 gün içerisinde verilir. d-60 gün içerisinde verilir.

Soru 12- Bir kurumun tasfiyesinden vazgeçmek mümkün müdür?
a-Tasfiyeden vazgeçilebilir. b-Tasfiyeden vazgeçilemez.
c-Ticaret Odasından izin almak gerekir. d-Hiçbiri

Soru 13- Kısmi bölünme halinde taşınmaz ve iştirak hisselerinin devrinde, hisseler devreden şirketin ortaklarına veriliyorsa borçların da devri;
a- Zorunludur b- Zorunlu değildir
c- Bir kısmı zorunludur d- Hiçbiri

Soru 14- Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan “hisse değişimi” müessesinden limited şirketler de yararlanır.
a- Doğru b- Yanlış
c- Hisselerin bir kısmı yararlanır. d- Hiçbiri

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Devir halinde, devralınan kurumun öz sermayesini aşmayan zarar tutarı mahsup edilir.
b-Tam bölünmede, bölünen kurumun öz sermayesini aşmayan ve devralınan kıymetlerle orantılı zarar mahsubu yapılır.
c-Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren 5 yıl süreyle devam etmesi.
d-Zarar mahsubu konusunda devir alınan kurumlarla aynı sektörde faaliyet gösterilmesi.

Soru 16- Yurtdışında ödenen vergiler, kazancın Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirildiği hesap döneminde tamamen veya kısmen indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu yapılabilir.
a-Sadece intikal ettirilen yıl indirilebilir.
b-Doğru
c-Bu dönemi izleyen 5. hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu yapılabilir.
d-Yanlış

Soru 17- Yurt dışında kazanç üzerinden ödenen ve Türkiye’de yeterli vergi çıkmadığı için kısmen indirilemeyen vergiler mükellefe iade edilir.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-İndirilemeyen kısmın yarısı iade edilir.
b-Yanlış
c-İndirilemeyen kısım ilgili ülkeden Türkiye Hazinesine ödenince, mükellefe iade edilir.
d-Doğru


Soru 18- Uluslararası yatırım şirketlerinin istisna kazançlarını yabancı kurumlara dağıtmaları halinde uygulanacak stopaj oranı;
a-Kurumlar Vergisi oranında
b-Dar mükelleflere yapılacak kar dağıtımları için belirlenen oranın yarısını aşamaz.
c-Geçici Vergi oranında
d-% 5 oranında

Soru 19- Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde, Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından yapılacak indirimler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Mükellef istediği indirimi yapar.
b-Mükellef kanun maddesinde sayılan indirimleri sırasıyla kurum kazancından indirebilir.
c-En yüksek tutarlı indirimi ilk önce indirir.
d-Hiçbiri

Soru 20- Geçici Vergi dönemi içinde, yurtdışından elde edilen gelirlerin bulunması halinde, bu gelirler üzerinden ilgili ülkede kesinti veya diğer şekillerde ödenen vergiler, o dönem geçici vergisinden indirilebilir mi?
a-İndirilemez b-İndirilir
c-Sadece Kurumlar Vergisinden indirilir. d-Hiçbiri
KDV ve ÖTV KANUNLARIYLA İLGİLİ SORULARI

Soru 1-KDV Kanunu’nun 9. maddesinde, mükellefin Türkiye’de ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları, verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.
Maliye Bakanlığı’nın bu yetki kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
Maliye Bakanlığı bu yetkisini;

a- Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon hizmetleri için kullanılmıştır.
b- KDV Kanunu’nun 17/1. maddesinde sayılan kimi kurum ve kuruluşların 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde belirtilen koşullarla yaptıkları alımlarında kullanmıştır.
c- Bazı kiralama ve reklam hizmetlerinde sorumluluk uygulamasında kullanılmıştır.
d- Maliye Bakanlığı bu yetkisini hiç kullanmamıştır.

Soru 2-Aşağıdaki işlemlerin hangisinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiştir?
a-İşlem bedeli henüz ödenmemiş olmakla birlikte fatura düzenlenmesi,
b-Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtımı,
c-Alıcıya gönderilmek üzere nakledilen malların yolda kaybolması,
d-Komisyoncular vasıtasıyla yapılan satışlarda malın alıcıya teslimi,

Soru 3-Aşağıdakilerden hangisi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan indirim ve iade hakkı tanınan istisnalardan değildir?
a-İhracat istisnası,
b-Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda istisna,
c-Transit Taşımacılık İstisnası,
d-Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar,Soru 4-Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura ve benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler aşağıdaki işlemlerden hangisini uygularlar?

a-Öderler, b-Ödemezler,
c-İade ederler, d-Hiçbiri

Soru 5-KDV Beyanı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- Kendilerine vergi kesme sorumluluğu yüklenen kimseler vergiye tabi işlemlerin bulunmadığı dönemlerde de beyanname verirler.
b- İthalatta alınan KDV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir.
c- Mükelleflerin o dönemde vergiye tabi işlemleri bulunmasa da beyanname vermeleri gerekir.
d- Mükellefin ölümü halinde beyanname verme süresine üç ay eklenir.

Soru 6-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki ihracat istisnasının uygulanacağı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

a-Malın sürücüye teslimi, b-Fatura tarihi,
c-Malların yabancı ülkeye varış tarihi, d-Gümrük bölgesinden çıktığı (Fiili ihraç) tarihi,

Soru 7-Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde mükellefler ödedikleri katma değer vergisini vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirebilirler?

a-İşletme olarak kullanılanlar hariç, fiilen işetmelere ait binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV,
b-Zayi olan malların alış belgelerinde gösterilen KDV,
c-Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin KDV,
d-Kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin ödenen KDV,

Soru 8-Firmaların ihraç edilmek üzere mal teslim etmeleri halinde, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesine göre tecil-terkin kapsamında işlem yapılması mümkündür. KDV uygulamasında tecil-terkin işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a-İhracatçıya mal teslim edenlerin “imalatçı” vasfını haiz olması gerekir.
b-Sanayi Sicil belgesini sonradan alan mükelleflerin, bu belgenin bulunmadığı dönemlerde, sanayi sicil belgesinin gerektirdiği şartları taşıdıkları vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığında yaptırılacak yoklama ile tespit edilmişse, bu dönemler için de tecil-terkin kapsamında işlem yapılması mümkündür.
c-Mallar ihracatçıya teslim edildikten sonra 1 ay içinde ihraç edilmelidir.
d-İhraç edilmek üzere imalatçılardan mal alınırken KDV ödenmez.

Soru 9-Aşağıdaki vergilerden hangisi mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilir?

a-Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,
b-Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığı’nın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi,
c-İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,
d-Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler nedeniyle ödenen katma değer vergisi,

Soru 10-Türkiye’de mükellef olan (A) yurtdışından ithal ettiği makinelerin montajı için yurtdışındaki (B) firmasına bedel ödemektedir. Yurtdışından ithal edilen hizmet KDV’ye tabi midir, değil midir?

a- Hizmet yurtdışındaki (B) firması tarafından verildiğinden KDV’ye tabi değildir.
b- KDV’ye tabi değildir. Çünkü KDV’yi tahsil edecek olan (B) firması yurtdışında yerleşik olan bir firmadır.
c- Hizmetin ifa edildiğinin tespiti zor olduğundan KDV’ye tabi değildir.
d- Verilen hizmetten Türkiye’de faydalanıldığından KDV’ye tabi olacak, (A) firması tarafından sorumlu sıfatı ile 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir.

Soru 11-Aşağıdakilerden hangisi KDV sisteminin en önemli özelliği olan indirim mekanizmasının işleyişi ile ilgili değildir?
a-Nihai tüketiciye kadar bütün safhalarda alınan vergiden bir önceki safhanın vergisi düşülür, bakiye vergi Hazine’ye intikal eder.
b-Mükellefler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den kendilerine yapılan teslim/hizmetlerle ilgili KDV’yi indirebilirler.
c-Nihai tüketici mükellef sıfatıyla vergiyi öder.
d-İndirim hakkı tanınmayan işlemlere isabet eden KDV indirim konusu yapılamaz.

Soru 12- Katma Değer vergisi’nin en belirgin özelliği;
a-Yansıtılabilir bir vergi olması,
b-Üretim safhasından tüketim safhasına kadar her safhada etkin bir biçimde uygulanabilen bir vergi olması,
c-İndirim mekanizmasına sahip olması,
d-Hepsi,

Soru 13-Aşağıdaki işlemlerden hangisi teslim hükmünde değildir?
a-Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının devri,
b-Bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek,
c-Vergiye tabi malların işletme sahibi tarafından özel ihtiyaçlarda kullanılmak üzere işletmeden çekilmesi,
d-Bir malın alıcıya veya onun adına hareket eden kişiye tevdii,

Soru 14-Aşağıdaki işlemlerden hangisi sorumlu sıfatıyla KDV ödenmesini gerektirmez?
a- Güvenlik hizmetleri,
b- Temizlik hizmetleri,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarına yemek hizmeti verilmesi,
d- Sağlık hizmeti alınması,

Soru 15-Aşağıdaki teslimlerden hangisi KDV’den istisna değildir?
a- Mal ve hizmet ihracatı,
b- İmalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere ihracatçılara yapılan mal teslimi,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan teslimler,
d- Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler,

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahında değişiklik vuku bulduğunda düzeltme işlemi yapılması ile ilgili değildir?
a- Malların iade edilmesi,
b- İşlemin gerçekleşmesi,
c- İşlemden vazgeçilmesi,
d- Verginin indirim konusu yapılmamış olması,
Soru 17-Aşağıdakilerden hangisi Özel Tüketim vergisi uygulamasında vergiyi doğuran olayın belirlenmesi ile ilgili değildir?
a-İlk iktisap hallerinde malın ilk iktisabı,
b-Malın tesliminden önce fatura düzenlenmişse, faturanın düzenlenmesi,
c-Kısım kısım mal tesliminde her bir kısmın teslimi,
d-Fatura bedelinin ödenmesi,

Soru 18-Aşağıdakilerden hangisi Özel Tüketim Vergisi’nin özellikleri arasında sayılmaz?
a-Hizmet ifaları vergiye tabidir.
b-Vergi , listelerde yer alan mallardan tek aşamada alınır.
c-Vergi bazı mallarda maktu olarak, bazı hallerde matraha oran uygulanarak hesaplanır.
d-ÖTV, fatura üzerinde ayrıca gösterilir.

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-ÖTV’ye tabi mallar, Kanuna ekli 4 ayrı liste halinde sayılmıştır.
b-ÖTV Kanunu’na ekli listelerde yer alan mallara listede karşısında gösterilen oran ya da tutara göre vergi uygulanır.
c-Bakanlar Kurulu/’un ÖTV tutar ya da oranları üzerinde değişiklik yapma yetkisi vardır.
d-İhraç edilen mallar ÖTV’ye tabidir.

Soru 20-Aşağıdakilerden hangisi KDV için söylenemez?
a-İşlem vergisidir.
b-Teslimin her aşamasında ürüne eklenen değer üzerinden alınır.
c-Kişinin geliri arttıkça ödediği vergi de artar.
d-Tüketim vergisidir.

Soru 21-Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi’nin matrahına dahil edilemez?
a-Özel Tüketim Vergisi,
b-Özel İletişim Vergisi,
c-İthalat sırasında ödenen vergiler,
d-Elektrik Tüketim Vergisi,

Soru 22-Aşağıdakilerden hangisi KDV Kanunu’na göre teslim sayılan hallerden değildir?
a-Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi,
b-Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma v.b. şekillerdeki dağıtımlar,
c-Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,
d-Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri,

Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil olmayan unsurlardandır?
a-Vade farkı, fiyat faktı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler,
b-Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon vb. gider karşılıkları,
c-Hesaplanan katma değer vergisi,
d-Mal ve hizmet bedeli,

Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi KDV Kanununda yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlanamaz?
a- İmalatçı vasfını taşıyan satıcıların, ihracatçılara yaptığı ihraç kayıtlı teslimler
b- İmalatçı vasfına sahip olan veya olmayan tüm mükelleflerin DTSŞ veya SDTŞ statüsüne sahip ihracatçılara yaptığı ihraç kayıtlı teslimler,
c- İmalatçı ihracatçının yurtdışına mal ihracatı
d- Özel Finans Kuruluşlarının ihracatçılara veya izin belgeli satıcılara yaptığı ihraç kayıtlı teslimler

Soru 25- Adi ortaklıklarda Katma Değer Vergisi kimin adına tarh edilir?
a- Ortaklara ayrı ayrı b- Ortakların tümüne
c- En büyük pay sahibi ortak adına d- Adi ortaklık adına

Soru 26- Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi teslim sayılır mı, KDV’ye tabi tutulması gerekir mi?

a- Teslim sayılmaz, KDV’ye tabi tutulmaz
b- Teslim sayılır, KDV’ye tabi tutulur
c- Teslim konusuna girmez
d- KDV konusuna girmez

Soru 27- İlk defa trafiğe tescil edilecek binek otomobil satışında KDV oranı kaçtır?

a- %10 b- %1
c- %18 d- %23

Soru 28- Adi ortaklıklarda katma değer vergisinin ödenmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
a- En büyük paya sahip ortak
b- Müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi biri
c- Adi ortaklık
d- Hiçbiri

Soru 29- B A.Ş.’nin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na yaptığı gıda maddesi bağışının KDV karşısındaki durumu nedir?

a- B A.Ş. KDV dahil fatura keser
b- B A.Ş. KDV hariç fatura keser
c- B A.Ş. hiçbir fatura düzenlemez
d- B A.Ş. fatura düzenler ama KDV gösterilmez

Soru 30- Aşağıdakilerden hangisinde indirim konusu KDV giderleştirilmez?

a- Binek otomobillere ait KDV
b- Promosyon ürünlerine ilişkin KDV
c- Dayanıklı tüketim malı ticareti yapan işletmenin mal alımlarındaki KDV
d- Zayi olan emtiaya ilişkin KDV

Soru 31- Aşağıdakilerden hangisi hizmet ihracı şartlarından biri değildir?

a- Hizmetten yurtiçinde yurtdışı müşterinin yararlanması
b- Fatura ve benzeri belge, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.
c- İhraç bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
d- Hizmetten yurtdışında yaralanmalıdır.

Soru 32- Aşağıdakilerden hangisi KDV Kanunundaki özel matrah şekillerinden değildir?
a- Spor-Toto oyununda ve Milli Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma bedeli
b- Altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.
c- Tekel ürünleri, gazete-dergi vb., otobüs ve metro kartları, telefon kartları
d- HiçbiriVERGİ USUL KANUNU SORULARI

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi vergi kanunu kaynaklarından değildir?

a) Anayasa
b) Yasa
c) Uluslararası hukuk
d) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
e) Örf ve adet hukuku

Soru 2- Vergiye ilişkin bilgilerin açıklanması mahremiyet kapsamına girmekle birlikte, aşağıdaki hususlardan hangisi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz?

a) Beyan edilen matrahların ilanı.
b) Adli ve idari soruşturma kapsamında talep edilen bilgiler.
c) Beyan edilen vergiler, kesilen vergi ve cezaların vadesi geçtiği halde ödenmemesi durumunda ilan edilmesi.
d) Vergi levhasının asılması.
e) Yukarıdakilerin hiçbiri vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz.

Soru 3- Mirasçıların sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Ölüm halinde mükellefin ödevi mirasçılara geçmez.
b) Ölüm halinde mükellefin ödevi kanuni ve mansup mirasçılarına geçer.
c) Ölüm halinde ölenin vergi ve cezalarına ait borcu, mirasçılarına miras hisleri nispetinde geçer.
d) Ölüm halinde mükellefin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer.
e) Hiçbiri

Soru 4- Vergisel yükümlülüğünü yerine getirmesi için mükellefe 16 gün süre verilmiş ve süre 2
Temmuzda başlamıştır. Süre hangi tarihte bitecektir?

a) 16 Temmuz Cuma günü tatil saatinde bite.
b) 17 Temmuz Cumartesi günü tatil saatinde biter.
c) 18 Temmuz Pazar günü tatil saatinde biter.
d) 19 Temmuz Pazartesi günü tatil saatinde biter.
e) Süre başladığı günden itibaren 16’ncı günün tatil saatinde biter.

Soru 5- Vergi Kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde, ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyan verme sürelerine ne kadar eklenir?
a) 4 ay
b) 3 ay
c) 1 ay
d) Bildirme ve beyanname verme süresi kadar eklenir.
e) Bildirme veya beyanname verme süresinin iki katı adar eklenir.

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi elektronik ortamda gönderilecek beyannameler arasında sayılmıştır?

a) Katma Değer Vergisi beyannameleri
b) Muhtasar beyanname
c) Damga Vergisi beyannamesi
d) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi beyannamesi
e) Özel Tüketim Vergisi beyannamesi

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi re’sen tarh nedeni değildir?
a-Bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit edilen matrah farkı.
b-Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde verilmemişse
c-Süresinde verilen beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemişse
d-VUK’a göre tutulması zorunlu defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamışsa veya tasdik ettirilmemişse
e-Tasdik edilmiş defterlerin inceleme elemanına herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi

Soru 8- Kanuni süresinde verilen beyannameye ek olarak kanuni süreden sonra verilen düzeltme beyannamesi üzerine;
a) Ceza kesilmez
b) Usulsüzlük cezası kesilir
c) Vergi ziyaı cezası kesilir
d) Kaçakçılık cezası kesilir e) Usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezası mukayese edilir, yüksek olanı kesilir.

Soru 9- Vergi tebliği aşağıdakilerden hangisine yapılmaz?
a) Tebliğ mükelleflere yapılır.
b) Tebliğ mükelleflerin kanuni temsilcilerine yapılır.
c) Tebliğ mükelleflerin veya kanuni temsilcilerin vekillerine yapılır.
d) Vergi cezası kesilenlere yapılır.
e) Kendisine tebligat yapılacak kişi ikamet adresinde bulunamazsa apartmanın kapıcısına yapılır.

Soru 10- Hangi hallerde ilanen tebliğ yapılmaz?
a) Muhatabın adresi hiç bilinmezse
b) Muhatabın bilinen adresi yanlış ve değişmiş olması nedeniyle gönderilen mektup geri gelirse c) Zamanaşımı nedeniyle posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa
d) Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa
e) Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa

Soru 11- Özel ödeme zamanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Dava açma dolayısıyla tahsili duran vergilerden taksit süresi geçmiş olanlar, vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
b-Dava konusu yapılmadan kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi hesaplanır.
c-Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar gecikme faizi hesaplanır.
d-Gecikme faizi de bu vergilerin ödeme zamanında ödenir.
e-Uzlaşma halinde faiz; uzlaşma tutanağının vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihe kadar uygulanır.

Soru 12- Zamanaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır.
b-Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.
c-Vergi dairesince matrah takdiri için Takdir Komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye başlar.
d-Şarta bağlı istisna veya muafiyet uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, istisna veya muafiyet şartlarının ihlal edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlar.
e-6183 sayılı Kanuna göre mükellefe ödeme emri tebliği zamanaşımını durdurur.


Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi yoklamaya yetkili değildir?
a) Vergi dairesi müdürleri
b) Vergi incelemesine yetkili olanlar
c) Gelir uzman yardımcıları
d) Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler
e) Yoklama memurları

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi işe başlama belirtisi değildir?
a) Bir işyeri açmak
b) Bir yerin kiralanarak içinde tertibat ve tesisatın yapılması
c) İşyeri açılmamış olsa bile ticaret siciline kayıt olmak
d) İşyeri açılmamış olsa bile mesleki teşekküle kayıt olmak
e) Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi defter tutmanın amacıdır?

a) Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek
b) Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek
c) Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek
d) Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek
e) Hepsi

Soru 16- İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması için yapılan ödemelerle, bunlarla ilgili giderlerin toplamına ne denir?

a) Rayiç bedel b) Maliyet bedeli c) İtibari değer d) Vergi değeri e) Borsa rayici

Soru 17- Alacak ve borçlar hangi değerleme esasına göre değerlendirilir?
a) Borsa rayici
b) Tasarruf değeri
c) Emsal bedeli
d) Vergi değeri
e) Mukayyet değer

Soru 18- Aşağıda belirtilen kriterlerden hangisi finansal kiralama olarak kabul edilmez?

a-İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi
b-Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması
c-Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %80’inden daha büyük bir bölümünü kapsaması
d-Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin %90’ından daha büyük bir değeri oluşturması
e-Sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili lisans sözleşmesi

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi şüpheli alacak değildir?

a-Dava safhasında bulunan alacaklar
b-İcra safhasında bulunan alacaklar
c-Yapılan protestoya rağmen ödenmemiş olan ve dava ve icra takibine değmeyecek alacaklar
d-Yazı ile bir defadan fazla istenmesine rağmen ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek alacaklar
e-Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar

Soru 20- Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hapsi gerektiren fiiller arasında değildir?
a) Kaçakçılık fiilleri
b) İştirak (İspat külfeti idareye aittir)
c) Vergi mahremiyetinin ihlali
d) Mükellefin özel işlerini yapmak e) Vergi ziyaı cezası6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ SORULAR


Soru 1- Amme alacağı karşılığında alınacak teminatla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Otelde bulunan eşya ve malzemeler otelin işletilmesinden doğan amme alacakları için teminat oluşturmakla birlikte, oteli kiralamak suretiyle işletilmesi halinde kira sözleşmesinde yazılı olmak koşuluyla otel sahibine ait eşya ve malzemeler teminat olarak değerlendirilemez.
b) Haczedilen malların teminat olarak kabulü mümkün değildir.
c) Teminat olarak kabul edilecek bir değere sahip olmayan bir mükellef, noterden tasdikli sözleşmeyle muteber bir şahsı kefil olarak gösterebilir.
d) Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak kabulü mümkündür.

Soru 2- Bay (A) 4.000,00 YTL tutarındaki alacağı için mükellef (B)’nin mallarına haciz koydurmuştur. Paraya çevrilmeden önce mükellef (B)’den 6.000,00YTL kamu alacağı için Vergi Dairesi de aynı mallara haciz koymuştur. Haczedilen bu mallar 5.000,00YTL ye satılmıştır. Bu paranın bölüştürülmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)Satış tutarının tamamı önce haciz koyduran bay (A)’ ya verilir.
b) Satış bedelinin tamamı kamu alacağının önceliği nedeniyle Vergi Dairesine verilir.
c) Satış bedelinin 2.000,00 YTL si bay A’ya, 3.000,00 YTL si ise Vergi Dairesine verilir.
d) Satış bedelinin 4.000,00 YTL si bay A’ya, 1.000,00 YTL si ise Vergi Dairesine verilir.

Soru 3- 31.03.2000 vadeli vergi borcu nedeniyle takibe alınan mükellefe ödeme emri 03.01.2005 tarihinde tebliğ edilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)Söz konusu amme alacağı 01.01.2005 tarihi itibariyle zamanaşımına uğramıştır.
b) Söz konusu amme alacağı 01.01.2006 tarihi itibariyle zamanaşınına uğramıştır.
c) Söz konusu amme alacağı 01.01.2010 tarihi itibariyle zamanaşınına uğrar.
d) Söz konusu amme alacağı 01.01.2011 tarihi itibariyle zamanaşınına uğrar.

Soru 4- Hususi kanunlarında ödeme zamanı belirtilmemiş olan amme alacaklarında ödeme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Vergi Alacağının türüne göre oluşturulacak süre
b) Alacaklı tahsil dairesince verilecek 7 günlük süre
c) Maliye Bakanlığınca belirtilecek esaslara göre yapılacak tebliğden itibaren 1 aylık süre
d) Ödeme emri tebliğinden itibaren bir aylık süre

Soru 5- Aciz halindeki borçlu hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a)Borçludan teminat alınır.
b) Borçludan faiz alınmak suretiyle borç ertelenir.
c) Faiz ve teminat alınmadan borç tecil edilebilir.
d) Borç terkin edilir.
Soru 6- Haczedilen menkul mallar tahsil dairelerince, köylerde ihtiyar kurullarınca aşağıda belirtilen sürelerden hangisi içerisinde satışa çıkarılması gerekir?

a) Haciz yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde.
b) Haciz yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde.
c) Haciz yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren 1 ay içinde.
d) Haciz yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren 3 ay içinde.

Soru 7- Aşağıdaki sonuçlardan hangisi vergi borcunun ödenmesi ile ilgili değildir?
a)Gecikme faizi uygulanması
b) Gecikme zammı uygulanması
c) Cebri icra yoluna başvurulması
d) Teminat istenmesi

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını durduran nedenlerdendir.
a)Ödeme emri tebliği. b) Mükellefin hileli iflas etmesi.
c) Haciz uygulaması. d) Ödeme.

Soru 9- Aşağıdaki hallerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen nedenlerden değildir?
a)Mal bildiriminde bulunulması. b) Mükellefin yurt dışında olması.
c) Yürütmenin durdurulması. d) Ödeme emri tebliği.

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilmez?
a-Kefalet b-Hisse senetleri
c-Hazine tahvil ve bonoları d-Süresiz banka teminat mektupları

Soru 11- Aşağıdaki hallerden hangisinde ödeme emrine karşı dava açılamaz?

a- Kanun hükmünün yanlış uygulanması b- Borcun olmaması
c- Borcun kısmen ödenmiş olması d- Borcun zamanaşımına uğramış olması

Soru 12- Sürelerin ay olarak belirlenmiş olması halinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- Başladığı gün dikkate alınmaz ve son günün tatil saatinde sona erer.
b- Süre, ilgili günün tatil saatinde sona erer.
c- Başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde sona erer.
d- Başladığı gün dikkate alınarak süre hesaplanır.

Soru 13- Ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağına vadenin bitim tarihinden itibaren aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a- Gecikme zammı b- Gecikme faizi
c- Tecil faizi d- Usulsüzlük cezası

Soru 14- 50.000,00 YTL ödenmemiş vergi borcu bulunan X Limited Şirketi iki ortak tarafından kurulmuştur. Ortaklardan (A) %25 hisseye sahip olup aynı zamanda şirket müdürüdür. (B) ise %75 hisseye sahiptir. Şirket sermayesi 10.000,00 YTL dir. Vergi borcunun ancak 20.000,00 YTL si Şirket varlıklarından tahsil edilebilir durumdadır. Şirketin vergi borcunun tahsilinde ortak (A)nın sorumluluğu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a- Vergi alacağının 2.500,00 YTL si ortak (A) dan 7.500,00 YTL si ise ortak (B) den tahsil-edilir.
b- Vergi alacağının 7.500,00 YTL si ortak (A) dan 22.500,00 YTL si ise ortak (B) den tahsil edilir.
c- Vergi alacağının tamamı ortak (A) dan tahsil edilir.
d- Vergi alacağının Şirket sermayesini aşan kısmının tahsili mümkün değildir.

Soru 15- İhtiyati haciz ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- Borçlunun belli bir ikametgahı yoksa ihtiyati haciz uygulanır.
b- Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa ihtiyati haciz uygulanır.
c- Mal bildiriminde bulunmamış veya noksan mal bildiriminde bulunmuşsa ihtiyati haciz uygulanır.
d- Borçlunun mal varlığının amme alacağını karşılamayacağı yönünde idarece yapılmış bir tespit varsa ihtiyati haciz uygulanır.

Soru 16-Aşağıdakilerden hangisi 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmez?

a ) Belediyelerce vatandaştan alınan yol yapımı katılma payları
b) Trafik para cezası
c) Kaynak kullanımı destekleme fonu
d) İI Özel İdaresince tahsil olunan kira bedelleri

Soru 17- Yürürlükte bulunan tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin miktarı kaç YTL'dir?

a) 6 b) 7 c) 8 d) 9

Soru 18- 30.06.2006 tarihinde ödenmesi gereken 18 YTL. amme alacağı 2 ay gecikmeli olarak ödenmiştir. Ödenecek gecikme zammı ne kadardır?

a)0,90 YTL. b)1.08YTL. c)1.00YTL d)1.10YTL,

Soru 19- Kardeşi ölen amme borçlusu hakkında yapılacak takip kaç gün için geri bırakılır?

a)3 b)4 c)5 d)Geriye bırakılamaz

Soru 20- 10.000 YTL. Sermaye ile 2005 yılında kurulmuş olan Limitet şirkette % 25 hisse ile ortak olan borçlunun 12.000 YTL. vergi borcundan doğacak sorumluluğu nedir?

a)3000 YTL. b)4000 YTL. c)2500 YTL. d)3500 YTL.

Soru 21- Aşağıdakilerden hangisi amme alacağının korunma hükümlerinden değildir?

a) İptal davası açılması b) İhtiyati haciz
c) icranın kaza mercilerince tehiri d)Teminat isteme

Soru 22- Aşağıdakilerden hangisi tecil edilebilir amme alacaklarındandır?

a)Katma Değer vergisi b)Zirai Stopaj
c)Geçici Vergi d)Fonlar

Soru 23- Aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilebilir değerlerden değildir?

a) Para b)Çek
c)Milli esham ve tahvilat d)Menkul mallar

Soru 24- Aşağıdakilerden hangisi İhtiyati haczin kaldırılması için teminat olarak gösterilemez?

a)Devlet iç borçlanma senetleri yerine düzenlenen belgeler
b)Menkul mallar
c)Milli Esham ve tahvilat
d)Teminat mektupları
Soru 25- Yabancı kurumların Türkiye'de ki şubelerinin tasfiyesinde bunların vecibeleri kime geçer?

a)Tasfiyeyi memurlarına b)Tasfiyeyi yürütenlere
c) Daimi temsilcilerine d) Kaza Merciine

Soru 26- Özel kanunlarında ödeme zamanı belirtilmemiş amme alacakları yapılacak tebliğden itibaren hangi sürede ödenir?

a)3 ay b)1 ay
c)7 gün d)15gün

Soru 27- Aşağıdakilerden hangisi hususi ödeme şekillerinden değildir?

a)Çizgili Çek kullanmak suretiyle
b)Mükellef hesabından aynı bankadaki ilgili vergi dairesi veya Merkez Bankası
hesabına münakale suretiyle
c)Kredi kartı kullanmak suretiyle
d)Postaneler vasıta kullanmak suretiyle

Soru 28- Aşağıdakilerden hangisi cebren tahsil şekillerinden değildir?

a)Teminatın paraya çevrilmesi
b)Kefilin takibi c) İhtiyati haciz kararı alınması d)Borca yetecek miktarda malların haczedilerek paraya çevrilmesi

Soru 29- Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağını sona erdiren nedenlerden biri değildir

a) Ölüm b) Ödeme
c) Zaman aşımı d) Terkin

Soru 30- İhtiyati hacze itiraz nereye ve kaç günde yapılır ?

a) 1 ay, vergi dairesine b) 15 gün, vergi mahkemesine
c) 7 gün, vergi mahkemesine d) 7 gün vergi dairesi başkanlığına

Soru 31- Haczedilen gayrimenkul malların değerini kim belirler?

a)Haczi yapan memur b)Vergi dairesi müdürü
c)Satış komisyonu d)Mal müdürlüğü

Soru 32-Aciz hali tespit edilen borçlu hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a)Teminat istenir borç tecil edilir,
b)Teminat alınmadan borç tecil faizi alınarak tecil edilir
c)Teminat ve faiz aranmadan borç tecil edilir
d)Cebri takibata devam edilir

Soru 33- Üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi karşısında, üçüncü kişiler borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı iddiası ile ne kadar sürede nereye başvurmak zorundadır?
a)1 yıl içinde vergi mahkemesine
b)1 hafta içinde taktir komisyonuna
c)7 gün içinde tahsil dairesine
d)7 gün içinde icra tetkik merciine


Soru 34- Tasfiye memurları ve tasfiyeyi yürütenler, tasfiyeyi kaç gün içinde tahsil dairesine bildirmek zorundadırlar?

a) 10 gün b) 7 gün
c) 30 gün d) 3 gün

Soru 35- Aşağıdaki hallerden hangisinin devamı müddetince zaman aşımı süresi işlemez?

a)Haciz tatbiki
b)Borçlunun yabancı memlekette bulunması
c)Ödeme emri tebliği
d)Amme alacağının teminata bağlanması

Soru 36- 6183 Sayılı Kanuna göre hükümsüz sayılan tasarruflarda kaç yıl geçtikten sonra iptal davası açılamaz?

a)Tasarrufların vukuu tarihinden itibaren 5 yıl
b)Tasarrufların vukuu tarihinden itibaren 2 yıl
c)Tasarrufların vukuu tarihinden itibaren 1 yıl
d)Herhangi bir süre yoktur

Soru 37- Ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacakları nasıl takibe alınır?

a)Ödeme emri ve takip yaprağından oluşan takipli alacaklar formu
b)Haciz varakası
c)İhtiyati tahakkuk fişi
d)Tecil fişi

Soru 38- Teferruğ edilen bir gayrimenkul, rayiç bedelin yüzde kaçı oranında bir bedelle teferruğ edilir?

a)% 40 b)% 50
c)% 55 d)% 60

Soru 39- Gayrimenkul satış ihalesinin feshi kaç gün içinde nereden istenebilir?

a) 7 gün içinde satış komisyonundan
b) 3 gün içinde satış komisyonundan
c) 7 gün içinde icra tetkik merciinden
d) 5 gün içinde vergi dairesi başkanlığından

Soru 40- Amme alacağına karşılık rıza'en yapılan ödemeler hangi sırayla mahsup edilir?

I-Vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı olana mahsup edilir,
II-İçinde bulunulan takvim yılı sonunda zaman aşımına uğrayacak, aynı tarihte, zaman aşımına uğrayacak alacaklarda her birine orantılı olarak, III-Ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş alacaklar,
a) II,I,III b) I,II,III
c) III,II,I d) III,I,II


CEVAP ANAHTARLARI
GELİR VERGİSİ SORULARI KURUMLAR VERGİSİ SORULARI
1- d 11- c 1-b 11- c
2- b 12- d 2-d 12- a
3- c 13- a 3-d 13- a
4- d 14- c 4-d 14- a
5- b 15- d 5-d 15- d
6- d 16- b 6-a 16- b
7- c 17- b 7-a 17- b
8- d 18- c 8-c 18- b
9- b 19- c 9-b 19- b
10- c 20- c 10-b 20- b
KDV SORULARI VUK SORULARI
1- d 12- d 23- c 1-e 11-e
2- b 13- b 24- c 2-e 12-e
3- d 14- d 25- d 3-d 13-c
4- a 15- c 26- b 4-d 14-b
5- a 16- d 27- c 5-b 15-e
6- d 17- d 28- b 6-e 16-b
7- c 18- a 29- d 7-a 17-e
8- c 19- d 30- c 8-c 18-e
9- c 20- c 31- a 9-e 19-e
10- d 21- b 32- d 10-c 20-e
11- c 22- b
6183 SORULARI
1/b 11-a 21-c 31-c
2/c 12-c 22-b 32-c
3/d 13-a 23-b 33-c
4/c 14-c 24-b 34-d
5/c 15-d 25-b 35-b
6/d 16-c 26-b 36-a
7/d 17-c 27-d 37-a
8/b 18-c 28-c 38-b
9/b 19-d 29-a 39-c
10/b 20-a 30-c 40-c

Hiç yorum yok: